Kvalitetspolicy

Unibase levererar kundanpassade tjänster och lösningar till kunder med vilka vi kan upprätthålla
långvariga och djupa relationer. Vårt arbete skall tillföra värde och effektivitet för kunden.
Vi gör detta genom:

Kundfokusering:
Alla medarbetare skall vara medvetna om kundens och övriga intressenters krav, behov och
förväntningar på våra leveranser.

Eget ansvar:
Envar som arbetar inom företaget ansvarar med sin egen insats för att kvaliteten upprätthålls
gentemot kund. Ledningens ansvar är att tillgängliggöra resurser för detta arbete.

Ständig förbättring:
Vi arbetar alltid med ständig förbättring med våra arbetsrutiner och vi skall alltid arbeta
förebyggande så att fel inte upprepas.
Genom kompetensutveckling, målstyrning och ständiga förbättringar skall vi ligga steget före i
vår verksamhetsutveckling.
Ledningens målstyrning skall innefatta alla processer och vår ambition är att styra genom
detaljerade mål med regelbundna mätningar.