Miljöpolicy

I linje med vår ISO 14001 certifiering har Unibase ett uttalat miljötänk, som omfattar hela
organisationen. Grunden i denna policy utgörs av att vi skall arbeta så resurssnålt som möjligt
samt att vi säljer produkter i första hand från våra miljögodkända leverantörer.

Unibase har även ett åtagande om att förebygga föroreningar.

Vi följer miljölagar och bestämmelser och vill verka för en ständig förbättring i vårt
miljöarbete.

Detta gör vi genom att:

 • Användning av elenergi. En mycket viktig del i vårt miljöarbete är att nyttja vår
  möjlighet att vara med och påverka våra kunder att välja moderna systemlösningar i
  form av virtuella lösningar.
 • Uppkomst av farligt avfall. Alla kemikalier skall, så långt det är möjligt, vara
  miljömärkta. Tonerkassetter skall, om möjligt, skickas i retur till leverantören.
 • Miljökompetens. Varje anställd har skyldighet att efter sin bästa förmåga bidra till att
  Unibase belastar miljön i en sådan liten utsträckning som möjligt. Vi följer miljölagar
  och bestämmelser och vill verka för en ständig förbättring i vårt miljöarbete. Alla
  anställda skall därför gå en grundläggande miljöutbildning samt bli erbjuden utbildning
  i Eco driving. Miljökunskapen ökas genom vidareutbildning, seminarium och internet.
  Miljöfrågor ska tas upp på våra personalmöten, fyra gånger per år.
 • CO2-utsläpp från tjänsteresor. Denna verksamhet behandlas särskilt i resepolicyn.